Y's Menetter - Regionens love og vedtægter

NAVN OG MOTTO

§ 1

Regionens navn er Y's Menettes Region Danmark under The International Association of Y's Men's Clubs, og dens motto er: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

§ 2

Regionens formål er på kristent grundlag at støtte KFUM og KFUK, samt yde støtte til samfundet, såvel på lokalt som på internationalt plan.

§ 3

Regionens opgave er indenfor sit område at virkeliggøre bevægelsens formål og arbejde for Y's Menetteklubbernes videre udvikling samt udbrede kendskabet til Y's Menettebevægelsen. De tilsluttede Y's Menetteklubber søger bevægelsens formål fremmet ved

Gennem orientering og debat at blive vænnet til at formulere sine tanker og lade dem efterfølge af handling. 

At dyrke godt kammeratskab ved løsning af forskellige opgaver såvel i udvalgsarbejde som på klubplan, nationalt som internationalt.


MEDLEMSSKAB

§ 4

Klubbernes medlemmer kaldes Y's Menetter.

Y's Menette klubber og Y's Mens klubber kan oprette nye Y's Menette klubber.

En Y's Menette klub træffer selv afgørelse om, hvorvidt den som medlemmer vil optage andre interesserede kvinder.

§ 5

Regionens medlemmer er chartrede Y's Menetteklubber indenfor Region Danmarks område. En klub skal inden chartringen have et medlemstal på mindst 10.


REGIONENSLEDELSE

§ 6

Regionsledelsen består af:

 • Regionsleder, der er tjenesteleder (RSD) for Y・s Menetter
 • Regionsleder elect (RSDE)
 • Regionsleder past (PRSD)
 • Regionsskatmester Regionssekretær


Regionens øverste leder er tjenesteleder for Y's Menettes (RSD) og vælges på generalforsamlingen. Regionslederen skal søge at inspirere klubberne til frugtbart samarbejde i overensstemmelse med bevægelsens formål. Charteransøgninger godkendes og tildeles af regionsledelsen. Regionsledelsens periode begynder 1. juli ®.

GENERALFORSAMLING

§ 7

Regionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Regionslederen skal drage omsorg for, at de af generalforsamlingen trufne beslutninger bringes til udførelse.

§ 8

Der afholdes generalforsamling hvert år, og den er åben for alle Y's Menetter ®.

§ 9

Regionslederen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde hertil, hvis det begæres af den internationale præsident, regionsledelsen eller mindst 3 klubber. Begæringen skal være ledsaget af forslag til dagsorden. Regionslederen skal inden 2 uger efter modtagelse af en sådan begæring udsende indkaldelse til alle klubber og til regionsledelsen. Generalforsamlingen afholdes i tidsrummet 4-8 uger efter indvarslingstidspunktet.

§ 10

Afgørelser på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt. Hver chartret klub, der har opfyldt sin forpligtelse overfor regionen, har een stemme for hver påbegyndt 5 medlemmer, baseret på sidst indsendte indberetning til regionen over medlemstal. Regionslederen har een stemme. Hvis en klub ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, har den ingen stemmeret. Stemmeberettigede deltagere i en generalforsamling kan stille forslag til senere behandling. Uchartrede Y's Menetter har ikke stemmeret. 

§ 11

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal bl.a. indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af referenter ®
 4. Regionslederens beretning
 5. Præsidenternes beretninger
 6. Regionsskatmesterens aflæggelse af regnskabet
 7. Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af regionsleder/ regionsleder elect ®
 10. Valg af arealeder
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Fastsættelse af tid og sted for kommende generalforsamling
 13. Eventuelt


ØKONOMI

§ 12

Regionens regnskabsår fastsættes i retningslinjerne. Regionsskatmesteren fører regionens regnskab og udarbejder sammen med regionsledelsen budget og kontingent for det kommende år. Regionsskatmesteren modtager og kvitterer for indbetalinger og forestår udbetalinger. Likvide midler anbringes i pengeinstitut i regionens navn. Regionens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 

§ 13

Alle hverv inden for regionen er ulønnede. Direkte udgifter godtgøres ®.

§ 14

Udover betaling af det vedtagne kontingent har klubberne ingen økonomiske forpligtelser over for regionen, medmindre de frivilligt påtager sig det.


RETNINGSLINJER

§ 15

I tilslutning til disse love er udarbejdet retningslinjer, som kan ændres eller forøges efter beslutning med simpel stemmeflerhed på en generalforsamling. Retningslinjer må ikke udformes, så de strider mod regionens love. 


Charterfortabelse

§ 16

Såfremt en klub ikke længere opfylder betingelserne for at være chartret klub af Y's Menettes Region Danmark, kan regionsledelsen fratage den chartret.

§ 17

Forinden en klub fratages sit charterbrev, skal der gives pågældende klub adgang til skriftligt at fremføre sine synspunkter over for regionsledelsen. Charterfortabelsen meddeles på kommende generalforsamling. 

§ 18

Det er præsidiets pligt at underrette regions- og arealeder om ethvert problem eller enhver hændelse, som vil kunne medføre opløsning af en klub.

Hvis klubben tager den endelige beslutning om opløsning af klubben, skal klubbens charterbrev og Y's Menettenåle returneres til regionslederen sammen med et revideret regnskab for klubben, bilagt en redegørelse for efterfølgende anbringelse af klubbens likvider.

Regionslederen skal efter modtagelse af de beskrevne dele underrette arealederen og Y's Menetternes internationale leder.


LOVÆNDRING

§ 19

Til ændring af disse love kræves, at forslag herom er optaget på dagsordenen for en lovligt indvarslet generalforsamling, og at det vedtages af to tredjedele af de afgivne stemmer. Disse love og enhver ændring af dem indsendes til ISD Y's Menettes. 


OPLØSNING

§ 20

Regionen kan ikke opløses, medmindre ISD Y's Menettes er underrettet. Opløsningen vedtages efter samme regler, som gælder for lovændringer.

§ 21

Ved opløsning skal regionens midler overføre til det igangværende internationale Y's Menette projekt. Såfremt et igangværende internationalt Y's Menette projekt ikke eksisterer, overføres midlerne til Y's Men's regionsprojekt. 


IKRAFTTRÆDEN

§ 22

Disse love og retningslinjer træder i kraft den 1. juli 2021. 

 

RETNINGSLINJER

R til § 6

Regionslederen vælges på generalforsamlingen for eet år. Foreslås to eller flere kandidater til regionsleder/elect, bruges simpelt stemmeflertal. Regionslederen vælger selv skatmester og sekretær. Regionslederen skal lede regionen, være bindeled mellem den internationale ledelse, arealedelse, regionens klubber og den regionale Y's Men's ledelse og repræsentere regionen udadtil. Regionslederen indkalder regionsledelsen til 1. møde inden 1. september. Der afholdes mindst 3 årlige møder i regionsledelsen. 

Det påhviler ethvert klubpræsidium at forsøge at finde emner til ny regionsleder/elect (RDE).
Regionsledelsen skal i samråd med alle Y’s Menette Klubber i Danmark forsøge at finde frem til en klub, som kan stille med en Regionsleder elect på en måde, så det går på skift mellem de klubber, der er i stand til at stille med en sådan.
Regionsleder elect vælges i så god tid, at alle er orienteret om, hvilken klub, der stiller med en regionsleder elect, senest ved Midtvejsmødet i foråret.

Alle klubber forpligter sig til at stille en regionsleder for et år inden for en årrække svarende til antallet af Y's Menetteklubber.

Rækkefølgen besluttes i så god tid, at alle klubber kender opgaven i rimelig tid.

 

 

R til § 8

Der afholdes generalforsamling i april, maj eller juni måned. På generalforsamlingen bør alle præsidier være repræsenteret. 12 uger før ordinær generalforsamling sendes forhåndsmeddelelse om tid og sted for generalforsamlingen til alle klubber og til regionsledelsen. Der angives frist for indsendelse af forslag til vedtagelse og for emner til drøftelse samt forslag til regionsleder elect. Fristen for indsendte forslag til generalforsamlingen er 6 uger. 4 uger før den ordinære generalforsamling sendes indkaldelse, bilagt dagsorden, til alle klubber og til regionsledelsen. Indsendte forslags ordlyd påføres dagsordenen.

Opgaven som regionsleder og ansvar for afholdelse af regionskonference kan adskilles.

R til § 11

Der vælges 2 referenter fra samme by. Referenterne udarbejder et referat med nøjagtig gengivelse af vedtagelser og valg. 

R til § 12

Regionens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.

R til § 13

Y's Menettes Region Danmark betaler:

Konventafgift til den 1. juli tiltrædende regionsleder eller arealeder til internationale konferencer. Er det ikke muligt for en af disse ledere at deltage, udpeger ledelsen en repræsentant. 

Rejsegodtgørelse til arealeder ved invitation til regionsledelsesmøder og Y's Menetters generalforsamling samt konferenceafgift.

Rejsegodtgørelse til sekretær til regionsledelsesmøder og Y's Menetters generalforsamling samt konferenceafgift.

Rejsegodtgørelse til skatmester til regionsledelsesmøder og Y's Menetters generalforsamling samt konferenceafgift.

Rejsegodtgørelse til regionsleder past og elect til regionsledelsesmøder og Y's Menetters generalforsamling samt konferenceafgift.

Rejsegodtgørelse til regionslederen til klubbesøg, regionsledelsemøder og Y's Menetters generalforsamling samt konferenceafgift.

Tryksager og porto